Στο έργο OliveUp συνδυάζεται η τεχνογνωσία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την αγροτική παραγωγή με την εμπειρία στις μελέτες αγρού και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την παροχή επιστημονικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης εδαφοϋδατικών πόρων και καλλιεργειών, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που προάγουν την αυτοματοποίηση στην γεωργία.

Tο έργο OliveUp θα διαρκέσει 36 μήνες (Μ) και θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία σταδιακής υλοποίησης που αποτελείται από πέντε (5) πακέτα εργασίας (ΠΕ).

  • ΠE1 – Πλατφόρμα ευφυούς γεωργίας [Μ4-36] Υπεύθυνος: NP. Συμμετοχή: ΑΕΣΣ

  • ΠΕ2 – Εξειδικευμένες εφαρμογές για την περιφέρεια ενδιαφέροντος [Μ1-36] Υπεύθυνος: ΕΚΠΑ, Συμμετοχή: NP, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ, ΑΕΣΣ

  • ΠΕ3 – Έλεγχος και αξιολόγηση εφαρμογών και πλατφόρμας [Μ7-36] Υπεύθυνος: ΑΕΣΣ, Συμμετοχή: NP, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑ

  • ΠΕ4 – Δημιουργία πρωτοκόλλων [Μ7-36] Υπεύθυνος: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ

  • ΠΕ5 – Δράσεις διάχυσης [Μ1-36] ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ, Συμμετοχή: NP, ΕΚΠΑ, ΑΕΣΣ

όπου ΝΡ: NEUROPUBLIC Α.Ε., ΑΕΣΣ: Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας, ΑΕΙΦ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΕΚΠΑ: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών