Το OliveUp (Κωδικός Έργου: ΣΤΕΡ1-0021068) είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3» που σκοπεύει να καλύψει την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας για την εισαγωγή νέων καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνολογία και εξειδικευμένη γνώση στον αγροδιατροφικό τομέα. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία επιτρέπει την επίτευξη παράλληλων στόχων, την παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος με περιβαλλοντικά οφέλη από την μείωση των εισροών στο χωράφι. Η ενίσχυση της δυναμικότητας των γεωργικών επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας που κατέχουν σημαντικό ποσοστό παραγωγής αλλά και αριθμού μονάδων επεξεργασίας & μεταποίησης της ελιάς, θα αναδείξει τα τοπικά προϊόντα ελιάς και ταυτόχρονα θα αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αύξησης της εξωστρέφειας σε νέες αγορές εντός και εκτός συνόρων.

Ως αντικείμενό του, το έργο OliveUp έχει την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων διαχειριστικών εργαλείων ευφυούς γεωργίας, που θα βελτιώσουν και θα αναδείξουν τα προϊόντα των ελαιώνων Άμφισσας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που πηγάζουν από την περιοχή προέλευσης- terroir και εφαρμόζοντας πρακτικές σήμανσης του αποτυπώματος άνθρακα των τελικών προϊόντων. Επιπλέον, υλοποιείται η προτυποποίηση των παραγωγικών διαδικασιών μέσω της δημιουργίας πρωτοκόλλων, καθώς και επικυρώνονται τα αποτελέσματα του έργου OliveUp σε πραγματικές συνθήκες, τα οποία ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στόχος του OliveUp είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή των τεχνικών της Ευφυούς Γεωργίας με αξιοποίηση μεθοδολογιών βέλτιστων πρακτικών (εισροές, καλλιεργητικές πρακτικές, συγκομιδή), ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής από την παράλληλη μείωση των εισροών και την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, να προστατευτεί το περιβάλλον μέσω της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και πρακτικών σήμανσης του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων καθώς και να πιστοποιηθούν οι παραγωγικές διαδικασίας και τα προϊόντα των ελαιώνων της Άμφισσας, λαμβάνοντας υπόψιν το terroir της περιοχής.