Συντονιστής του έργου
Παναγιώτα Λουκά
NEUROPUBLIC Α.Ε.
Γεωργίου Πλατή 29, 351 00 Λαμία
Τηλ:. 2104101010
email: p_louka@neuropublic.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου