Αύξηση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων ελαιώνων Στερεάς Ελλάδας μέσω καινοτόμων διαχειριστικών εργαλείων

Το OliveUp (Κωδικός Έργου: ΣΤΕΡ1-0021068) είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στο πλαίσιο της Δράσης Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3”.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

  • Ανάδειξη των προϊόντων ελιάς της περιοχής μέσω τεχνολογικών εργαλείων

    Στο πλαίσιο του έργου OliveUp θα αξιοποιηθούν καινοτόμα διαχειριστικά εργαλεία που θα βελτιώσουν και θα αναδείξουν τα προϊόντα των ελαιώνων Άμφισσας λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που πηγάζουν από την περιοχή προέλευσης – terroir.

  • Αξιοποίηση εφαρμογών ευφυούς γεωργίας

    Μέσω στοχευμένων εφαρμογών ευφυούς γεωργίας, μεθόδων εφαρμογής ψεκασμού και υπολογισμού αποτυπώματος άνθρακα θα επιτευχθούν οι στόχοι βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και του τελικού προϊόντος.

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της περιοχής

    Η προτυποποίηση των διαδικασιών μέσω τις δημιουργίας πρωτοκόλλων καθώς και η επικύρωση του έργου OliveUp σε πραγματικές συνθήκες, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της περιοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.